REGULAMIN

Ogólne warunki Wynajmu

1. Postanowienia ogólne

A. Niniejszy regulamin określa warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Exclusive Car Service, w ramach wypożyczalni samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej.

B. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdu.

C. Strony:

a. Klient (zwany dalej Najemcą): konsument oraz przedsiębiorca

b. Exclusive Car Service (zwany dalej ECS)

D. Wypożyczalnia samochodów ECS wypożycza samochody na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem, iż minimalny czas wypożyczenia wynosi 1 dobę.

E. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli, która:

– ukończyła 23 lata

– posiada ważne prawo jazdy minimum 3 lata

– posiada ważny dowód osobisty, lub w przypadku obcokrajowca ważny paszport

– posiada kartę kredytową

Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu wymogów wskazanych w niniejszym punkcie ECS będzie uprawnione do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

F. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest podpisanie umowy najmu, oraz wniesienie wszystkich opłat za czas wynajmu wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia, oraz kaucji w wysokości ustalonej dla danej grupy pojazdów.

 

2. Opłaty za wynajem

A. Najemca zapłaci wszelkie opłaty podane na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienione w obowiązujących taryfach ECS. Ceny i opłaty podane są w walucie PLN. W przypadku płatności kartą kredytową ECS obciąża rachunek Najemcy w polskiej walucie, lub na życzenie klienta w walucie kraju wystawiającego kartę kredytową.

B. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

C. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za jeden okres płatności, ECS może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

D. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, grzywny i kary skierowane do ECS, powstałe w trakcie trwania wynajmu, z wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność jest po stronie ECS.

 

3. Usługi dodatkowe

A. Przy wynajmie samochodu, dodatkowo możliwy jest podnajem:

– fotelik dla dziecka – 10 zł/ dzień

– nawigacja gps – 10 zł/ dzień

– dodatkowy kierowca – 200 zł/ dzień w tym dieta dzienna 50 zł.

 

4. Wynajem i zwrot pojazdu

A. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty wystawienia umowy najmu lub od daty podjęcia pojazdu, wskazanej w umowie najmu pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej

B. Wynajęty Najemcy pojazd jest w dobrym stanie technicznym i przygotowany do normalnego użytku. Pojazd jest wyposażony w ogumienie sezonowe w dobrym stanie. W razie uszkodzenia przez Najemcę któregokolwiek z nich w trakcie trwania umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego koła.

C. Najemca wypożycza pojazd sprawny, z pełnym zbiornikiem paliwa i zobowiązany jest do zwrotu go w takim samym stanie. Jeżeli przy zwrocie samochód nie jest zatankowany, Najemca ponosi opłatę za brakujące paliwo, oraz koszty dodatkowe związane z dotankowaniem pojazdu.

D. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w punkcie i godzinach otwarcia biura. Pojazd musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków. Najemca może zwrócić wynajęty pojazd tylko pracownikowi firmy ECS.

E. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, wypożyczalnia nie zwraca Najemcy różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu.

F. W sytuacjach wyjątkowych i za zgodą ECS, kluczyki i dokumenty wynajętego pojazdu mogą być zwrócone w uzgodnionym miejscu.

G. W przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy, ECS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego unieruchomienia lub odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt. ECS nie odpowiada za szkody i roszczenia Najemcy jakie mogą wyniknąć w takim przypadku. Czas trwania wynajmu naliczany jest w oparciu o okresy 24-godzinne i rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy. Przedłużenie wynajmu powyżej 30 minut powoduje naliczenie następnej doby. Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na 30 dni. Przedłużenie okresu wynajmu wymaga zgody ECS.

H. Samowolne przedłużenie wynajmu bez uzyskania akceptacji ECS, powoduje brak ochrony z tytułu polisy Auto Casco, bądź innych gwarancji ubezpieczeniowych. Dla wynajmów trwających dłużej niż 30 dni, po upływie tego okresu wystawiana jest częściowa faktura. Faktura końcowa wystawiona zostaje po zwrocie pojazdu ECS przez Najemcę. Integralną część tej umowy stanowi formularz „Raport o stanie pojazdu”, na którym widnieją podpisy Najemcy oraz przedstawiciela ECS, które składane są w chwili wynajęcia i zwrotu pojazdu. Wszelkie uszkodzenia muszą być naniesione przez przedstawiciela ECS na formularz „Stan Techniczny Pojazdu” i zaakceptowane przez Najemcę. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu, w szczególności dotyczące widocznych w pojeździe uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest zgłosić w dniu odbioru pojazdu. Postanowienie to nie wyłącza uprawnień najemcy przysługujących mu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.

I. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez ECS decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania ECS zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części oraz odszkodowaniem za ponad normatywne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,

b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii), a w szczególności uszkodzeń objętych udziałem własnym polisy autocasco,

c. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,

d. szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy ECS nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,

e. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki,

f. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody ECS przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

 

5. Zwrot pojazdu poza godzinami pracy biura

A. Zwrot pojazdu poza godzinami pracy ECS, nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za wynajęty pojazd. Odpowiedzialność taka wygasa w chwili sprawdzenia pojazdu przez przedstawiciela ECS. W przypadku braku potwierdzenia odbioru pojazdu przez przedstawiciela ECS na formularzu „Stan Techniczny Pojazdu” oraz stwierdzenia uszkodzenia pojazdu, innego niż te, które zostały zaakceptowane przez Najemcę w chwili wynajmu, stroną odpowiedzialną za uszkodzenia zostaje Najemca. Najemca musi pozostawić wynajęty pojazd w ustalonym wcześniej miejscu.

B. Zwrot pojazdu po godzinach pracy biura, wiąże się z opłatą dodatkową w wysokości 30 zł, w przypadku zwrotu pojazdu w sobotę, lub niedzielę opłata dodatkowa wynosi 50 zł.

 

6. Zwrot pojazdu poza punktem ECS

A. Zwrot pojazdu poza punktem ECS może odbyć się po wcześniejszej akceptacji ECS. Jako datę i godzinę zwrotu pojazdu poza punktem ECS uważa się godzinę podaną przez Najemcę pracownikowi ECS. ECS jest zobowiązany do odbioru pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia informacji od Najemcy. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia pojazdu, mandaty itp. do 4 godzin od chwili zgłoszenia zwrotu pojazdu pracownikowi ECS. Jeżeli ECS nie odbierze pojazdu w podanym czasie, wówczas wszelka odpowiedzialność przechodzi na ECS. Odbiór pojazdu zgłoszonego do ECS przez Najemcę w soboty lub niedziele może nastąpić do godziny 12 w poniedziałek. W takiej sytuacji odpowiedzialność Najemcy pozostaje do tego czasu. Jeżeli ECS nie odbierze pojazdu do tego czasu, wówczas przejmuje na siebie odpowiedzialność za zwrócony pojazd.

B. W takim przypadku Najemca zostaje dodatkowo obciążony kosztem dojazdu pracownika ECS do ustalonego miejsca odbioru. Opłata naliczana jest wedle stawki 2 zł/km, odległość liczona od biura ECS do miejsca zdania samochodu.

 

7. Rezerwacje i rezygnacja

A. Rezerwacje przyjmowane są na dane grupy pojazdów, a nie na konkretne modele samochodów. ECS zobowiązany jest do honorowania warunków rezerwacji przez 1 godzinę po planowanym terminie wynajęcia pojazdu.

B. ECS zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu z przyczyn nie zawinionych przez ECS.

C. Rezygnacja z rezerwacji musi być dostarczona do ECS minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem. W razie niedotrzymania tego warunku, ECS obciąży Najemcę częścią utraconych zysków.

 

8. Warunki używania pojazdu

A. Wynajęty pojazd nie może być używany:

a. przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążania, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.

b. jeśli Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, bądź innych substancji odurzających i osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.

c. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązujących na terenie Polski.

d. poza granicami Polski bez każdorazowego powiadomienia ECS. Nie zezwala się na wyjazd do następujących państw: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Rosji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, Ukrainy.

f. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody ECS

h. do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji.

i. do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić ECS na stratę czasu lub należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty.

j. do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody ECS).

k. gdy zamontowany bagażnik na dach i tym podobne nie są dostarczone przez ECS.

l. do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon.

m. w samochodach ECS obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w razie stwierdzenia nie respektowania tego zakazu firma ECS zostawia sobie prawo potrącenia z kaucji opłaty za ozonowanie wnętrza samochodu.

B. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu ECS może nałożyć na Najemcę karę umowną. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, wynikających z dokonania przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody ECS, ECS zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

 

9. Odpowiedzialność Najemcy

A. Najemca odpowiedzialny za wykroczenia drogowe, które miały miejsce w trakcie trwania umowy najmu, a które powiązane są z użytkowaniem przez Najemcę wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu. Najemca akceptuje, że ECS udostępni Policji lub innym upoważnionym organom dane osobowe Najemcy z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

B. W czasie użytkowania pojazdu, Najemca zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdy i skontaktowania się z pomocą drogową lub z ECS. Podczas parkowania pojazdu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest do użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe. Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyków w pojeździe jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu.

C. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zostanie on obciążony kosztami naprawy, jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wypożyczenia za każdą dobę.

 

10. Obowiązki Najemcy

A. Zasady użytkowania pojazdu

ECS nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym podpunkcie.

B. W czasie użytkowania Najemca lub osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

a. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),

b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków),

c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),

d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu i nie używania paliw z BIO komponentami,

e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości. – w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu,

f. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne poza krajami wymienionymi w dalszej części umowy, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez ECS w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy.

 

11. Uszkodzenia, utrata, kradzież

a. Gdy wynajęty pojazd, w czasie trwania umowy najmu, został uszkodzony, skradziony bądź utracony (cały lub jego część), Najemca ponosi finansową odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, za rzeczywiste koszty naprawy do wysokości wartości samochodu.

b. udział własny najemcy w szkodzie może być zniesiony pod warunkiem wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

c. Najemca odpowiada materialnie wobec wypożyczalni ECS za braki paliwa, części i wyposażenie samochodu oraz wynikłe z jego winy straty oraz fakty niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów.

d. Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych warunkach, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.

e. Jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta domowe ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu.

f. w razie awarii samochodu w okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie wypożyczalnię. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.

g. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej i zabezpieczenia samochodu

h. W przypadku uszkodzenia pojazdu zawinionym przez Najemcę zostanie on obciążony udziałem własnym w wysokości ustalonej dla odpowiedniej grupy pojazdów.

i. uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp..) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.

j. w przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, Najemca pokrywa wszystkie koszty z nim związane

 

12. Dane personalne

A. NaJemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez ECS w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, ECS ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.

13. Odpowiedzialność ECS

A. ECS jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajętym pojazdem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały z winy ECS. We wszystkich innych przypadkach ECS nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił ECS odpowiedzialnym za takie roszczenia.

B. ECS nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w pojeździe przez Najemcę, zwłaszcza za przewożone przez Najemcę przedmioty o wartości kolekcjonerskiej.

C. ECS zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

14. Siedziba i właściwość sądu

A. Niniejsza umowa najmu jest sporządzona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać na tle obowiązywania niniejszej umowy, strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu zgonie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Design by HCS PROJEKT